Betalingsvoorwaarden: 30% bij bestelling, 40% bij aanvang der werken, 30% bij oplevering.

Indien u wenst in te gaan op onze offerte: gelieve het document voor akkoord met handtekening, op elke bladzijde, terug te bezorgen. Onze offertes zijn, tenzij anders uitdrukkelijk bedongen, geheel vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de offerte.

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Betaling & eigendomsrecht

 1. De koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat alle geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper totdat de volledige koopprijs is betaald.
 2. De Nijs Pieter Klima-technics BV heeft het recht om aan de klant een voorschot te vragen van 30%.

De werken zullen niet worden aangevat zo lang het voorschot niet is betaald.

 1. Bij annulatie van de bestelling worden er 30% administratiekosten aangerekend op het totale offerte bedrag.
 2. De door De Nijs Pieter Klima-technics BV opgegeven uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en dienen louter als richtlijn. De Nijs Pieter Klima-technics BV  kan hiervoor nooit een schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan dit de klant van zijn verbintenis bevrijden. De Nijs Pieter Klima-technics BV  is gerechtigd gedeeltelijk en / of vervroegd uit te voeren. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 3. Indien niet vermeld op de offerte is de prijs:
 • Exclusief de prijs condenswaterpompen in geval van geen condens afvoer mogelijk.
 • exclusief de meerprijs van hijswerken met kraan / hoogtewerker (indien nodig): 425 Euro.
 • Meerwerken voor het inwerken van leidingen in muren of wanden worden supplementair aangerekend aan €200/toestel.
 1. Prijzen zijn exclusief BTW (Indien uw huis ouder is als 10J, is het noodzakelijk om het attest 6% BTW bij bestelling mee te sturen.), deze blijft ten uwe laste.
 2. De vermelde prijzen in de offerte of de orderbevestiging zijn van toepassing. Als de offerte of de orderbevestiging geen prijzen vermelden, gelden de effectieve prijzen die wij toepassen op het moment van de offerte of orderbevestiging.
 3. Onze prijzen zijn geldig voor een periode van 14dagen.

Niettegenstaande het voorgaande hebben wij het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen om zo nodig een stijging van onze eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een kostenstijging door : (I) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van onze eigen leveranciers m.b.t. goederen die wij aan de klant moeten leveren, met inbegrip van een stijging van de personeelslasten; (II) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de orderbevestiging; (III) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben en die de uitvoering van de overeenkomst door ons bemoeilijken.

Klachten:

Alle klachten moeten schriftelijk worden gedaan binnen de 8 dagen na levering ;

De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur, bij niet betaling na deze termijn zal de klant

zonder ingebrekestelling, nalatigheidsintresten dienen te betalen à rato van 12 % op jaarbasis, vanaf de vervaldatum,

vermeerderd met een verhogingsbedrag van 15 %, met een minimum van 125 €, en dit onverminderd alle andere

eventuele onkosten of bedongen verwijlinteresten ;

Door bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

Deze laatsten kunnen voor ons geen enkel gevolg hebben en kunnen niet tegen ons worden ingebracht ;

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

 

Garantie

 1. Indien er een dak doorvoer werd geplaatst, dient dit telkens door een erkend dak werker gecontroleerd worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een lek in het dak en de gevolgschade hiervan.
 2. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af, zowel voor de slechte werking als voor de beschadiging van het geplaatst materieel, bij interventie door derden op ons geplaatst materieel.
 3. De fabrieksgarantie is geldig vanaf levering bij onze firma door de leverancier.
 4. Onze waarborg vervalt automatisch van zodra door derden eerder welke aanpassing aan de installatie wordt uitgevoerd.
 5. De huidige waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van de geleverde installatie. De waarborg vervalt bij het vaststellen van beschadigingen of bij het toevoegen van ander materieel.

 

Klachten

 1. Alle klachten i.v.m. met één of ander gebrek gedurende de waarborgperiode dienen binnen de 24 uren na vaststelling ervan ons schriftelijk meegedeeld te worden, zo-niet worden deze klachten niet aanvaard. De gebreken dienen volledig en gedetailleerd beschreven te worden met vermelding van de referenties van het defecte apparatuur of materiaal.
 2. Bij het uitvoeren der werken dient materiaal en meubelen verplaatst te worden door de klant. Indien wij het materiaal en/of meubelen dienen te verplaatsen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vloer te bedekken, in het bijzonder een houten vloer en matten.

Persoonlijke levenssfeer

 1. De Nijs Pieter Klima-technics BV is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van kopers. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.